Home - Nieuwsbrief nr.1 augustus 2021

Nieuwsbrief nr.1 augustus 2021

Eerste nieuwsbrief

Middels de nieuwsbrief wil ik u regelmatig informeren over de plannen voor het centrum. De ideeën hiervoor zijn opgehaald bij de inwoners en gepresenteerd aan de gemeenteraad, die in december 2020 akkoord is gegaan met uitvoering van de plannen.
Een uitgebreide beschrijving van de plannen is te lezen op www.leef-inborculo.nl.

Stadsmanager

Sinds half april ben ik stadsmanager en elke woensdag aanwezig in het kantoor van makelaar Beltman aan het Muraltplein. Heeft u vragen of wilt u iets meedelen, kom dan vooral langs. Mailen kan ook: info@leef-inborculo.nl.

Stand van zaken projecten

  • Het eerste project is inmiddels afgerond: het gevelfonds. Ondernemers in het centrum kunnen voor aankleding/verfraaiing van hun gevel een beroep doen op dit fonds. Er is voor Borculo in totaal in 2022-2023 een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor aanpassingen aan de gevel. Het maximum ligt op € 10.000 per aanvraag en vijftig procent van de investeringskosten.
  • Terrein voormalige Hema-pand: de projectgroep is momenteel in een afrondende fase, binnenkort kan de definitieve tekening van het ontwerp worden gepresenteerd. Daarna volgt tervisielegging in het gemeentehuis. Belanghebbenden worden geïnformeerd en de civiele dienst van de gemeente kan dan een definitieve planning maken voor uitvoering van het plan.
  • Horecaplein: over de plannen voor een horecaplein bij de kerk is een projectgroep één keer bijeen geweest. Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst. Zodra er een definitief ontwerp is worden ook hier de belanghebbenden van op de hoogte gebracht.
  • Vergroening Veemarkt: de ideeën zijn ingebracht tijdens twee bijeenkomsten en de adviseur ontwerp en groen van de gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor beplanting. Voorop staat een goede gelegenheid voor parkeren (gratis en kortdurend). Bij dit plan is ook het Oranjecomité betrokken in verband met de feesttent tijdens de Septemberfeesten. Zodra er een definitief plan is worden de belanghebbenden op de hoogte gebracht.
  • Lange Wal: voor deze straat was het plan hier eenrichting van te maken. Tijdens de eerste bijeenkomst met de buurt zijn hier zinvolle reacties op gekomen. In september is er weer een bijeenkomst waar de verkeersdeskundige van de gemeente zijn visie op het geheel geeft (zie ook Verkeersroute).
    • Parkeren: het plan is de parkeerplaatsen aan de Hoflaan en de Pagendijk geschikt te maken voor lang parkeren (gratis) en bezoekers van Borculo zullen naar deze plekken worden verwezen. Het is de bedoeling hier ook het opladen van elektrische auto’s mogelijk te maken. De projectgroep heeft een eerste aanzet gemaakt en gaat na de vakantie verder. Ook voor fietsen en scooters wordt gekeken naar geschikte plekken en tevens de mogelijkheid tot opladen.
  • De Berkel: na de vakantie start ook deze projectgroep. Gekeken wordt naar bevaarbaarheid, plannen voor de Berkelzomp als de brug bij de Burg. Bloemersstraat is verhoogd en verdere activiteiten en groenvoorziening. Voor deze projectgroep zoeken wij nog kartrekkers. Meld je aan via: info@leef-inborculo.nl.
  • Marketing: alle projecten die nu lopen zijn fysieke projecten, maar de visie van Leef gaat verder. We willen het verhaal van Borculo goed naar buiten brengen. Om dat te realiseren begint het marketingproject binnenkort.

Verkeersroute

Bij alle plannen die er zijn voor het centrum, is de verkeersstroom een belangrijk punt. Als je op een plek die stroom verlegt, heeft dat gevolgen voor een andere plek. De verkeersdeskundige van de gemeente Berkelland maakt momenteel een plan voor het hele centrum waarbij ook gekeken wordt naar bevoorrading, aanwonenden en natuurlijk veiligheid. Het veranderen van rijrichtingen wordt ook bekeken en beoordeeld door de nood- en hulpdiensten.
Het verkeersbesluit hierover wordt besproken door de burgemeester en de wethouders en vervolgens gepubliceerd (kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden dan nog op reageren). De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Andere ontwikkelingen

Naast de plannen die de taskforce heeft ingediend, waren er ook adviezen aan de gemeente om bepaalde plekken opnieuw in te richten of te kijken naar de bestemming. Een van de plekken was het voormalige pand van Super De Boer (nu kringloop de Cirkel). Vorige week is bekend geworden dat woningcorporatie ProWonen het voornemen heeft hier sociale huurwoningen te gaan bouwen.
Een ander punt was woningbouw op de plek van Het Hof, hier is principeovereenkomst overeenstemming bereikt over een plan voor 17 nieuwe woningen.

Deze nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hier kunnen geen rechten of plichten aan ontleend worden.
Aanmelden kan via info@leef-inborculo.nl. Reacties op deze nieuwsbrief kunnen ook naar dit mailadres